izredni študij prava

Izbrani izredni študij prava – za prihodnost

Če želite zaplavati v vode prava in se odločate za izredni študij prava, ker želite pravico, red in spoštovanje človekovih pravic, imate sedaj možnost vpisa na magistrski študij, ki je trenutno fakultativna novost.

Omogočena vam je pestra paleta enotno izbranih predmetov ter številne možnosti za mednarodne izmenjave v programih Erasmus+ in Ceepus. Po končanem študiju se vam nato dodeli naziv univerzitetni diplomirani ekonomist prava, ki ga pa lahko z magistrskim študijem spremenite tudi v višji naziv.

Izobraževanje za izredni študij prava

Študij se izvaja v Mariboru in Ljubljani, na fakultetah za pravo in poslovne vede. Kot izredni kandidat lahko začnete na izredni študij prava, ki je dodiplomski, in kjer tudi prejmete naziv dipl. prav. (UN). Nato lahko nadaljujete na podiplomski oz. magistrski izredni študij prava. Študij vas bo podučil z znanji, ki jih boste potrebovali na katerikoli izredni poklicni poti, bodisi v gospodarstvu, pravosodju, državni upravi ali negospodarstvu.

Kakšni so pogoji za vpis na izredni študij prava?

Predvidoma so pogoji standardni ter skladni z veljavno zakonodajo. Če se kot dijak vpisujete na fakulteto, izredno imate popolnoma enake pogoje za vpis kot tisti, ki so vpisani redno. Ti pogoji so:

 1. Uspešno opravljena splošna matura
 2. Uspešno opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu ter izpit iz enega od maturitetnih predmetov
 3. Kdor je uspešno končal katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995.

V primeru omejitve vpisa se gledajo izbrane točke iz zadnjih dveh letnikov ter uspeh pri maturi.

Trajanje za izredni študij prava

Univerzitetni študij traja 3 leta in obsega šest semestrov. Ob seštevku to pomeni 180 ECTS kreditnih točk. Redni kot tudi izredni študij prava sta sestavljena po enotnih pravilih bolonjskega procesa in sta mednarodno primerljiva z državami Evropske unije. Za uspešno opravljen izredni študij prava morajo biti izpolnjene vse določene obveznosti ter napisana in uspešno zagovarjana diplomska naloga.

Obveznosti oz. izpolnjene kompetence:

 • javno nastopanje,
 • etičnost o odločanju,
 • znanje poslovne angleščine,
 • zmožnost opravljanja ekipnega in samostojnega dela,
 • raba orodij za podporo pri trženju in poslovanju,
 • raba temeljnih empiričnih znanj ter
 • razumevanje temeljnih pravnih norm.

V primeru, če bi želeli študij nadaljevati v podiplomski magistrski študij, imate na voljo kar dva aktualna programa: magistrski študij prava ter magistrski študij pravnih ved. Oba imata možnost za izredni študij prava in trajata vsak po 2 leti. Vsebujeta 4 semestre ter obseg 120 ECTS kreditnih točk.

Naziv, ki ga pridobite, je: magister/ca prava (mag. prava) ter magister/ca poslovnih ved (mag. posl. ved).

Po opravljenih 2 letih lahko študij nadaljujete na podiplomski ravni na domačem ali tujem visokošolskem zavodu v sklopu bolonjskega študija.

Pravice in pogoji za vpis v višji letnik

Enako kot redni študentje lahko tudi vi, kot izredni kandidat, zaprosite za status študenta ter štipendijo. Ob enem imate tudi pravico do:

 • status študenta
 • zdravstvenega zavarovanja,
 • družinske pokojnine ter preživnine,
 • možnost opravljanja začasnih del preko organizacij, kot so študentski servisi in podobno,
 • možnosti bivanja v študentskih domovih.

Pogoji za napredovanje v višji letnik so pogojeni glede na izbiro programa. Vendar so lahko sprejemljive. Če ste vpisani v univerzitetni ali magistrski izredni študij prava, je potrebno opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 KT prvega letnika. Za vpis v tretji letnik pa vse obveznosti prvega in 45 KT drugega letnika. Izjemoma se lahko v višji letnik vpišejo tudi kandidati, ki niso dosegli predpisanega števila KT, zaradi raznih opravičljivih razlogov, kot so: slabe socialne razmere, vrhunski športniki, materinstvo in podobno.

Cenik

Za univerzitetni izredni študij prava torej dodiplomski študij, boste za en letnik odšteli 1200 €. Če pa ste prijavljeni na magistrski izredni študij, pa je letna šolnina za letnik 1900 €. Dodatno se po ceniku zaračunajo prav tako ostale zadeve, ki so ali niso vključene v sam letnik kandidata. Te obsegajo opravljanje izpita, razna potrdila, vpisnine, članstvo v knjižnici, izdaja potrdil v angleškem jeziku in podobno.

Z željo, da postanete odlično izučen univ. ali mag. pravnik, je treba opraviti zahteve, ki jih določa program, v katerega ste vpisani. To so zahteve za opravljanje praks, občutek za etičnost odločanja, samozavestno javno nastopanje, razumevanje pravnih norm, odlična raba orodij za trženje in samo poslovanje ter seveda samostojno in timsko delo.

Ob enem je potrebno tudi odlično znanje poslovne angleščine, ki vam omogoča mednarodno obravnavo in sodbo na domačih in tujih tleh. Ste oseba, ki želi pravično pomagati ljudem in pravično soditi? Izberite priljubljen program prava, za prihodnost.